Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ - Αθήνα
Νοσοκομειακή Φροντίδα - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ